Ochrana osobných údajov

1.    ÚVOD

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) prevádzkovateľa Mgr. Monika Škodová so sídlom Vyšehradská 31, 851 06 Bratislava, IČO:52567974, zapísaná v  Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-280854 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracovanie údajov o Vás, pri návšteve nášho salóna a využívaní jeho služieb, a webovej lokality (ďalej len „Webová lokalita“). Prevádzkovateľ prevádzkuje kozmetické a nechtové štúdio na adrese Záporožská 6, 851 01 Bratislava (ďalej ako „štúdio“). Využívaním služieb prevádzkovateľa a používaním Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmito Zásadami. Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@beautymo.sk, alebo osobne v štúdiu.

 


2.    AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

 

2.1 Bežné osobné údaje:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje ktoré poskytnete osobne alebo ich získa elektronicky e-mailom, prostredníctvom našej webstránky alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä o: identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia); kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, adresa pre doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu); iné osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pre daný účel alebo sme povinní tieto osobné údaje spracúvať podľa osobitného zákona.

 

2.2 Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje):

Prevádzkovateľ spracúva o Vás osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) výlučne vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, spracúvame ich na relevantnom právnom základe a sú skutočne nevyhnutné.

 

 

3.    ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1 Pre účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytnutí služby

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytnutí služby (na vykonanie zákroku), ktorá bude uzavretá medzi Vami a Prevádzkovateľom. Predmetné osobné údaje potrebujeme počas celej doby trvania zmluvy, pričom po zániku/skončení zmluvy osobné údaje ešte archivujeme v zmysle príslušných zákonov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). K tomu, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť službu (zákrok), budeme možno od Vás požadovať aj údaje o Vašom zdravotnom stave, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov, ako aj prípadne iné Vaše citlivé údaje. Údaje budeme spracúvať na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý Prevádzkovateľovi dobrovoľne udelíte. Nemáte povinnosť tieto údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť a ani udeliť výslovný súhlas, avšak tieto údaje často potrebujeme na riadne a bezpečné poskytnutie služby. V prípade, ak Prevádzkovateľovi tieto údaje neposkytnete, resp. neudelíte výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Vám Službu poskytnúť, a to najmä z dôvodu, aby sa predišlo poškodeniu Vášho zdravia. Tieto údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu platnosti výslovného súhlasu.

 

3.2 Marketingový účel

Vaše kontaktné a identifikačné osobné údaje spracovávame predovšetkým na účely priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie ponúk na produkty a služby, vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Na marketingové účely využívame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.,  službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc. a službu Hotjar poskytovanú spoločnosťou Hotjar Inc.

 

 

4.    ODVOLANIE SÚHLASU

 

Súhlas je udelený na dobu, po ktorú bude trvať účel spracovávania, pričom ho môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu Mgr. Monika Škodová, Vyšehradská 31, 851 06 Bratislava alebo na e-mailovú adresu info@beautymo.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.

 

 

5.    VAŠE PRÁVA

 

Ako dotknutá osoba máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať podľa č. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu Mgr. Monika Škodová, Vyšehradská 31, 851 06 Bratislava alebo e-mailom na adresu info@beautymo.sk.

 

 

VYUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Súbory cookies slúžia na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.